ด่วน! บอร์ด ก.ค.ศ.เห็นชอบย้ายรอง ผอ.เขตพื้นที่ฯ 110 ราย

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 20 เมษายน 2561
  • เข้าดู : 54 ครั้ง

นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการก.ค.ศ.ว่า ที่ประชุมมีมติอนุมัติย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 110 ราย ดังนี้ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.) จำนวน 98 ราย แบ่งเป็น กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งโครงสร้าง ตำแหน่งโครงสร้าง) จำนวน 16 ราย ได้แก่ นายสพล ชูทอง รองผอ. สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป. นครศรีธรรมราช เขต 1 นายอนัน สมาธิ รองผอ. สพป.พัทลุง เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รองผอ.สพป. ปัตตนี เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป. ปัตตานี เขต 1 นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.สมุทรสงคราม นายชูฌาน พีรชัยเดโช รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 2 นายพิษณุ ดิเรกกุล รองผอ.สพป.ยะลา เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 นายเริงศักดิ์ บุญเพิ่ม รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 3 นายขวัญเรือน แสบงบาล รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายสุทธิรักษ์ จันปุ่ม รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่งรองผอ.สพป.นครพนม เขต 1 นายสุภาพ จันทร์สม รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 นายอุดม สายโท รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นายไพบิน เชื่อนแก้ว รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 นายปฐมพงษ์ ดอกแก้ว รองผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.แพร่ เขต 2 นายพัฒนพงศ์ พวงทอง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 นายอัสรายุทธ ศรีใจอินทร์ รองผอ.สพป.น่าน เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.น่าน เขต 1 นายวุฒิภัทร จุมโสดา รองผอ.สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 1

นายพินิจศักดิ์ กล่าวต่อว่า กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งเงื่อนไข ตำแหน่งโครงสร้าง) จำนวน 61 ราย ได้แก่ นางสาวสมศรี เทพประชา รองผอ.สพป.ชุมพร เขต 1 นายวัตสัน สร้างดำรงคุณ รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผอ.สพป.พังงา นายอำนาจ สุทิน รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 นายสำเริง สุวรรณพงศ์ รองผอ. สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 นางปราณี สุวรรณะ รองผอ.สพป.สงขลา เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 นางชุลีกร ยิ้มสุด รองผอ.สพป.ตรัง เขต 2 นายประชา วุฒิวัฒนากูล รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 2 นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์ รองผอ.สพป.ปทุมธานี เขต 1 นางทัศนี แก้วทอง รองผอ.สพป.ชัยนาท นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 2 นายพงษ์กฤติย์ นามปพนอังกูร รองผอ.สุพรรณบุรี เขต 1 นางประภา สมาคม รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 นายศิวะ ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 3 นายนิรันดร์ ช่วยเจริญ รองผอ.สพป.นครนายกนางช่อชบา ชื่นบาน รองผอ.สพป.ระยอง เขต 1 นางปภาภรณ์ ศรีแทพย์ รองผอ.สพป.สมุทรปราการ เขต 1 นายสมาน คชกฤษ รองผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผอ.สพป.สิงห์บุรี ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.รองผอ.สพป.ลพบุรี เขต 1 นายเกษม พูลสงค์ รองผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นายสุนทรา หันชัยศรี รองผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 นายทินกร พันธุระ รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 3 นายกิตติภพ เหลาไชย รองผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 5 นายสุรศักดิ์ ฦาชา รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายอรรถกานต์ อรุณไพร รองผอ.สพป.นครพนม เขต 2 นายไพศาล ประทุมวงษ์ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 นายสุวรรณ จงรัตน์กลาง รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 2 นายถวิล อรัญเวศ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4 นายสุระศักดิ์ ฉายขุนทด รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5

เลขาธิการก.ค.ศ. กล่าวต่ออีกว่า นายศุภพงษา จันทรังษ์ รองผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 นายสมศักดิ์ สุขสำโรง รองผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 นายไพฑูรย์ อนุสัตย์ รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 นายสิทธิชัย สมเดช รองผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 นายสุขาติ พุทธลา รองผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายฉลาด เดชธิสา รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 นายชินพรรธน์ บรรณ์ติเจริญโชติ รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 นางสุรางค์ คำมุข รองผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 นายเปโส ขบวนดี รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 นายณรงค์ กองสาลี รองผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 นายวีรพล สารบรรณ รองผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นายสมาน บุญจะนะ รองผอ.สพป.อุดรานี เขต 2 นายสาญัณห์ รัตนดสภา รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 1 นายจรัญ หวานคำ รองผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 นางสาวจุฑารัตน์ ตระกูลชัย รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นายกฤษฎ์อธิป ชุตินธรากร รองผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 นางไปรผดา โปติบุตร รองผอ.สพป. เชียงใหม่ เขต 4 นายพิฑูรย์ ปัญญาศรี รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 6 นายสมโภชน์ ศรีชะนา รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 5 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 นายสมดุล เจริญสุข รองผอ.สพป.เชียงราย เขต 4 ว่าที่ พ.ต. สุรเดช รอดจินดา รองผอ.สพป.น่าน เขต 1 นายประสิทธิ์ ชาวแหลง รองผอ.สพป.น่าน เขต 1 นายสมบูรณ์ เกียรติบัณฑิต รองผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 นายสัมพันธ์ จิตรธร รองผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 นายเชษฐ์ ไทยปิยะ รองผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1นายสุรพล เพ็งน้อย รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 นายสมใจนึก เทียนสันต์ รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 2 นายกิตติพัทธ์ กุนทอง รองผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 3 นายพิษณุ เส็งพานิช รองผอ.สพป.พิจิตร เขต 1

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) จำนวน 21 ราย แบ่งเป็น กรณีย้ายต่างสายงาน (ตำแหน่งโครงสร้าง ตำแหน่งโครงสร้าง) 1 ราย คือ นายอารมณ์ บ้านใหม่ รอง ผอ.สพม. เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 กรณีย้ายต่างสายงาน (ตำแหน่งเงื่อนไข ตำแหน่งเงื่อนไข) 2 ราย นางปาณิสรา สุทนต์ รอง ผอ.สพม. เขต 31 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 1 นายไพโรจน์ วิเศษ รอง ผอ.สพม. เขต 35 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 2 กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งโครงสร้าง ตำแหน่งโครงสร้าง) 1 ราย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รอง ผอ.สพม. เขต 35 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 34 ย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งเงื่อนไข ตำแหน่งโครงสร้าง) 9 รายนายกรุณพล พราหมเภทย์ รอง ผอ.สพม. เขต 13 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 13 นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รอง ผอ.สพม. เขต 6 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 6 นายชนวรรธฎ์ พรหมประสาธน์ รอง ผอ.สพม. เขต 4 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 4 นายชูเกียรติ บุญรอด รอง ผอ.สพม. เขต 5 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 5 นางมลิวัลย์ เจริญสว่าง รอง ผอ.สพม. เขต 18 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 18 นายรชต ภูพานเพชร รอง ผอ.สพม. เขต 24 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 24 นายเกียรติศักดิ์ หอมพิกุล รอง ผอ.สพม. เขต 25 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 25 นายกฤษ ละมูลมอญ รอง ผอ.สพม. เขต 33 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 33 นางวิลาวัณย์ ไชยธรรม รอง ผอ.สพม. เขต 37 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 37 กรณีย้ายสายงานเดียวกัน (ตำแหน่งเงื่อนไข ตำแหน่งเงื่อนไข) 1 ราย นางเบญจมาศ ฦาชา รอง ผอ.สพม. เขต 26 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 25 กรณีย้ายต่างสายงาน (โครงสร้าง โครงสร้าง) 4 ราย นายนิกูล ประทีปพิชัย รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 10นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 22 นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 39 นายประทาน หาดยาว รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 40 กรณีย้ายต่างสายงาน (เงื่อนไข โครงสร้าง) 2 ราย นางณภัทรภัค ธัญญวนิชกุล รอง ผอ.สพป.กรุงเทพมหานคร ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 1 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 35 กรณีย้ายต่างสายงาน (เงื่อนไข เงื่อนไข) 4 ราย นายภาณุวัชร แก้วลำหัด รอง ผอ.สพป.พัทลุง เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 12 นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รอง ผอ.สพป.สระบุรี เขต 2 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 3นายศิริพงษ์ พาดี รอง ผอ.สพป.สกลนคร เขต 3 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 23 นางสุพร สามัตถิยะ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 ไปดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สพม. เขต 28

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/921870

ร่วมแสดงความคิดเห็น