" คุรุสภา" ไฟเขียวต่อตั๋วครูจอมทรัพย์

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 29 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 38 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน นายสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เลขาธิการคุรุสภา เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการคุรุสภาได้เห็นชอบหลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะต้องห้าม กรณีต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ ตามที่กำหนดในมาตรา 44(ข)(3) แห่ง พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 สำหรับผู้ที่จะขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา และผู้ขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์ลักษณะต้องห้ามเพื่อเป็นเงื่อนไขประกอบการพิจารณาไปเมื่อเร็ว ๆ นี้นั้น ที่ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานมาตรฐานวิชาชีพ ที่มีนายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีการพิจารณากรณี น.ส.จอมทรัพย์ ศรีบุญหอม หรือ ครูจอมทรัพย์ แสนเมืองโคตร อดีตข้าราชการครู โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ซึ่งได้ยื่นหนังสือถึงคุรุสภาเพื่อขอต่อใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่ขาดการต่ออายุไปตั้งแต่ปี 2557 เนื่องจากถูกจำคุกจึงไม่สามารถดำเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ได้ โดยที่ประชุมได้พิจารณาคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์การพิจารณาลักษณะต้องห้ามฯ คือ 1.เคยต้องโทษจำคุกโดยพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 2.ต้องเป็นการประทำความผิดโดยเจตนา ยกเว้นความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ และ3.ต้องเป็นโทษจำคุกที่เป็นความผิดเกี่ยวกับจรรยาบรรณของวิชาชีพ

คณะกรรมการฯได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรณีของน.ส.จอมทรัพย์ ไม่สร้างความเสื่อมเสียและไม่เข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในทางจรรยาบรรณวิชาชีพ คือ ความผิดต่อการทุจริตในหน้าที่,การทารุณร่างกายและจิตใจ,การใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ ,ความผิดเกี่ยวกับเพศ และยาเสพติด จึงมีมติอนุมัติต่อใบอนุญาตฯให้แก่น.ส.จอมทรัพย์ โดยจากนี้คุรุสภา จะดำเนินตามขั้นตอน เพราะเจ้าตัวได้ยื่นขอต่อใบอนุญาตฯมาไว้แล้ว อย่างไรก็ตามขั้นตอนในส่วนของ คุรุสภาถือว่าสิ้นสุดแล้ว ดังนั้น จากนี้หากครูจอมทรัพย์ต้องการกลับเข้าไปสอนหนังสือ ก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของสถาบันการศึกษาไม่เกี่ยวกับคุรุสภา นายสมศักดิ์กล่าว

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/677975

ร่วมแสดงความคิดเห็น