ศธ. ปฏิรูประบบดิจิทัล จัดทำฐานข้อมูลนักเรียนทั้งระบบ

  • หมวดหมู่ : การศึกษา วันที่ : 29 กันยายน 2560
  • เข้าดู : 38 ครั้ง

เมื่อวันที่ 27 กันยายน นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของศธ.เมื่อเร็ว ๆ นี้ ตนได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการดำเนินการให้ประเทศไทยเป็น Digital Country ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งถือเป็นการปฏิรูประบบดิจิทัล ครั้งใหญ่โดยมีแนวทางในการดำเนินงานที่สำคัญ 3 ประการ คือ ต้องมี Data Center หรือศูนย์กลางข้อมูลที่รวมข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่ทุกหน่วยงานในสังกัดสามารถนำใช้ได้ การจัดทำ Big Data หรือการใช้งานฐานข้อมูลจำนวนมาก โดยขอให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมสำหรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และทำให้โลกก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่สมบูรณ์ ในส่วนของศธ. ได้มอบให้นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) รวบรวมข้อมูลตามลำดับความสำคัญของฐานข้อมูลที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดทำ Big Data อาทิ ต้องรู้ข้อมูลว่ามีจำนวนนักเรียนที่เข้าศึกษา กำลังศึกษา และสำเร็จการศึกษาหรือออกกลางคันจำนวนเท่าไร เพื่อให้หน่วยงานองค์กรหลักและองค์กรในกำกับสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินนโยบายได้

รัฐมนตรีว่าการศธ. กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมยังหารือ การปฏิรูประบบนิติกรของศธ. เพราะที่ผ่านมาเกิดปัญหาการขาดแคลนนิติกรในการปฏิบัติงานในองค์กรหลักของศธ. และเห็นว่าควรมีแนวทางในการปฏิรูประบบนิติกรทั้งหมด ทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับเส้นทางความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพนิติกร เพื่อเป็นแรงจูงใจให้บุคคลเข้ามาเป็นนิติกรมากขึ้น เพราะทุกวันนี้นิติกรทำงานกันหามรุ่งหามค่ำ จึงต้องมีการปฏิรูปวิธีการทำงานด้วย โดยยึดหลักระบบการทำงานที่ทำแล้วมีความสุข เป็นงานที่มีคุณค่า และเสร็จทันเวลา ส่วนจะต้องเพิ่มจำนวนเท่าไรนั้นยังไม่ทราบ

 

 

ที่มา https://www.matichon.co.th/news/678073

ร่วมแสดงความคิดเห็น